Förbundens förtroendevalda

Så här började det i Småland
"Söndagen den 13 oktober 1940 kommer att bli smålandsbowlingens i allmänhet och jönköpingsbowlingens i synnerhet stora minnesdag. Den dagen anslöt sig nämligen smålands bowling officiellt till den svenska bowlarfamiljen genom bildandet av Smålands Bowlingförbund." ....... "Till förbundets ordförande valdes med acklamation Lennart Werner, övriga styrelseledamöter blevo Nils Welin, Nässjö, vice ordförande E. Holm, sekreterare, Kurt Ekerot, kassör, G. Dinnetz, vice sekreterare, K. E. Jönsson, Nässjö och T. Jeansson."

- Nej så blev det inte!
"Smålands Idrottsförbund vill nämligen ej ge sanktion som specialdistrikts-förbund utan inlemma det i smålandsdistriktet som sektion.

Vid sammanträde i Jönköping den 7 december beslöts att det interimistiska Smålands Bowlingförbund skulle upplösas och att i stället en bowlingsektion av Smålands Idrottsförbund skulle bildas. Styrelsen för denna sektion fick följande sammansättning. Ordf. och korresp. sekr. Erik Holm, Sekreterare Torsten Jaenson, Skattmästare Hugo Sjögren, samt övriga ledamöter H. Halldin och L. Idehn, samtliga i Jönköping."

Det skulle dröja till den 5 mars 1944 innan Smålands Bowlingförbund bildades som eget specialdistriktsförbund. Den första förbundsstyrelsen hade följande sammansättning: Ordförande Erik Holm, Jönköping, v ordförande Bertil Ljungberg, Västervik, sekreterare Alvar Wernegård, Jönköping och skattmästare Alvar Grahn, Jönköping.

Så här började det i Blekinge
”Ärade broder! Som Du säkert känner till spelas i vårt land bowling sedan många år tillbaka. Antalet bowlinghallar har varit och är få och möjligheter att bedriva spelet därigenom begränsat. Det är främst de större städerna, som har bowlinghallar. Småstäderna och de större tätorterna har icke kommit så långt ännu.”

Så här började det brev som länsarbetsdirektören Gunnar Strand skrev till en ej namngiven person som ombads att ”överlämna detta brev jämte bifogade ”Tekniska data för en 4-bans bowlinghall” till Din byggnadstill-ståndsavdelning.” I och med detta så hade bowlingens historia i Blekinge ”rullats” igång och brevet resulterade i länets första bowlinghall som byggdes i kvarteret Urmakaren i Karlskrona. Kostnaden blev 50 000 kr och den 1 november 1951 kunde bowlingspelet börja.

Protokoll fört vid sammanträde den 2 december 1951 med de bowlingidkande föreningarna i Karlskrona.
"Beslöts, att hos Blekinge Idrottsförbunds styrelse anhålla att frågan om bildande av en bowlingsektion inom Blekinge Idrottsförbund upptages till behandling vid Idrottsförbundets nästkommande årsmöte

”Blekinge Idrottsförbund får härmed meddela, att dess verkställande utskott intet har att erinra emot att sektion för bowling bildas och kommer frågan, för konfirmation, att föreläggas nästkommande årsmöte.”

I oktober 1955 valdes en interimsstyrelse och i januari 1956 bildades sedan Blekinge Bowlingförbund efter godkännande från Svenska Bowlingförbundet.

Smålands Idrottsförbund

Blekinge Idrottsförbund

Här söker du uppgifter om vilka som var de första ledarna i Smålands bowling

Här söker du uppgifter om vilka som var de första ledarna i Blekinge bowling

Smålands Bowlingförbund

Blekinge Bowlingförbund

Här söker du uppgifter om vilka som bildade styrelse och som var suppleanter, revisorer, valberedning och adjungerade

Här söker du uppgifter om vilka som bildade styrelse och som var suppleanter, revisorer, valberedning och adjungerade

Så här bildades Småland Blekinge Bowlingförbund

I Blekinge diskuterades svårigheten att bilda en fullvärdig styrelse vid flera tillfällen. Detta resulterade i att ett första steg mot sammanslagning med Småland togs vid Blekinges årsmöte 2010. Samma år beslutade Småland att detta skulle vara en möjlighet. Båda distrikten var sedan tvungna att ta definitiva beslut på årsmötena 2011 vilket också gjordes. Besluten innebar att Blekinge upphörde som eget förbund och Småland utökades att
 förutom de tre egna länen även omfatta Blekinge som upptagningsområde.

Småland Blekinge Bowlingförbund

Här söker du uppgifter om vilka som bildade styrelse och som var suppleanter, revisorer, valberedning och adjungerade eller styrelseelever

Banner